Mijn Gezondheid
Prestatie
Nacht
About
Afspraak
ALGEMENE VOORWAARDEN – 09 August 2021

Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire en klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) therapie “Helden Health ”, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61682047.

Helden Health behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Helden Health zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Heldenhealth.nl: AGB code praktijk: 90063148 – AGB code persoonlijk: 90103806 – MBOG licentie: 1167TL

  1. Helden Health is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Helden Health is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Helden Health is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

Heldenhealth.nl: AGB code praktijk: 90063148 – AGB code persoonlijk: 90103806 – MBOG licentie: 1167TL

  1. Indien Helden Health aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Helden Health beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

  2. Helden Health is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  3. Helden Health is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Helden Health zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.

Helden Health zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Helden Health daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

  1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling / coachtraject.

  2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  1. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Helden Health extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Helden Health anders aangeeft.

Heldenhealth.nl: AGB code praktijk: 90063148 – AGB code persoonlijk: 90103806 – MBOG licentie: 1167TL

De cliënt vrijwaart Helden Health voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Helden Health toerekenbaar is. Indien Helden Health uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Helden Health zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Helden Health, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Helden Health en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Helden Health partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  2. De rechtbank Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Orthomoleculair therapeut Wout van Helden is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

KAB
Postbus 2122
6020 AC BUDEL Tel. 0495 499585 kab@kab-klachten.nl

Heldenhealth.nl: AGB code praktijk: 90063148 – AGB code persoonlijk: 90103806 – MBOG licentie: 1167TL

PRIVACY – 09 August 2021

UW PRIVACY – Algemene Verordening Persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen (zie hierna).
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar: uw naam, adres en woonplaats, uw klantnummer en/of uw geboortedatum de datum van de behandeling. een korte omschrijving van de behandeling –
‘24000 Orthomoleculair consult’